VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre DOPRAVCOV

-ZNENIE K 01.05.2022

 

 

 

ČLÁNOK 1.          

Úvodné ustanovenia

 

1.1.          Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre DOPRAVCOV (ďalej len „VOP“) upravujú práv a povinností zmluvných strán zmluvy o preprave veci (ďalej len „zmluva o preprave“), ktorú na jednej strane uzatvára spoločnosť JAREK TOPTRANS s.r.o. so sídlom: Stavbárov 1278, 071 01 Michalovce; IČO: 50 585 975 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 40200/V (ďalej len „Objednávateľ“) a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je podnikateľom v oblasti poskytovania prepravných služieb (ďalej ako „Dopravca“). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o preprave uzatvorenej medzi Objednávateľom a Dopravcom (ďalej len „zmluvné strany“).

 

1.2.          Prepravou zásielky sa na účely týchto VOP rozumie vnútroštátna preprava zásielky alebo medzinárodná preprava zásielky. Vnútroštátnou prepravou zásielky sa rozumie preprava zásielky ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania (ďalej aj ako „miesto určenia“ alebo aj ako „miesto určenia“) ležia v jednom štáte. Medzinárodnou prepravou zásielky sa rozumie preprava zásielky ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania leží vo dvoch rôznych štátoch.

 

1.3.          Zmluvou o preprave sa Dopravca zaväzuje Objednávateľovi, že prepraví zásielku z určitého miesta prevzatia do určitého iného miesta dodania/určenia a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu za vykonanú prepravu (prepravné).

 

1.4.          Dopravca je povinný sa pred uzatvorením zmluvy o preprave oboznámiť sa s týmito VOP, ktoré platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami, týkajúce sa prepravy zásielky a to od okamihu uzatvorenia zmluvy o preprave až do okamihu úplného splnenia všetkých záväzkov, ktoré pre zmluvné strany z uzatvorenej zmluvy o preprave vyplývajú, alebo inak súvisia. Uzatvorením zmluvy o preprave je Dopravca viazaný týmito VOP a vyjadruje s nimi svoj súhlas vo forme a podobe v akej uzatvárajú zmluvné strany zmluvu o preprave alebo aj iným spôsobom, a to najmä prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi zmluvnými stranami alebo aj konkludentným spôsobom, teda faktickým akceptovaním objednávky Objednávateľa a následnou realizáciou prepravy..

 

1.5.          V prípade existencie osobitnej uzatvorenej individuálnej alebo rámcovej zmluvy medzi Objednávateľom a Dopravcom tvoria tieto VOP neoddeliteľnú súčasť platne uzatvorenej zmluvy. V prípade vzájomného rozporu jednotlivých dojednaní obsiahnutých v týchto VOP, zmluve alebo objednávke, prípadne aj rozporu týchto zmluvných dokumentov s dispozitívnymi prípadne kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, berie Dopravca na vedomie nižšie uvedené poradie predností (1. najvyššia priorita, 5. najnižšia priorita):

 

a)              kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov;

b)              ustanovenia potvrdenej objednávky;

c)               ustanovenia platne uzatvorenej zmluvy;

d)              ustanovenia týchto VOP;

e)              dispozitívne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov;

 

pričom ustanovenia dokumentu vyššej priority majú prednosť pred ustanoveniami dokumentu nižšej priority

 

1.6.          Obchodné (prepravné) podmienky Dopravcu platia iba v prípade, že Objednávateľ výslovne, v písomnej forme v prepravnej zmluve akceptoval, že obchodné podmienky Dopravcu majú prednosť pred znením týchto VOP. V opačnom prípade majú tieto VOP alebo ustanovenia uzatvorenej zmluvy prednosť pred znením obchodných podmienok Dopravcu.

 

1.7.          Pokiaľ tieto VOP stanovujú pre určitý úkon písomnú formu, táto sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej forme.

 

ČLÁNOK 2.   

Objednávka prepravy

 

2.1.          Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o preprave na základe objednávky Objednávateľa a jej akceptáciou Dopravcom. Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon Objednávateľa smerujúci voči Dopravcovi s cieľom vykonania prepravy zásielky Dopravcom (ďalej spolu aj ako „objednávka“).

 

2.2.          Prijatá objednávka sa považuje za individuálny návrh zmluvy o preprave. Každá objednávka prepravy môže byť zadávaná Dopravcovi písomne, e-mailom, telefonicky alebo ústne.

 

2.3.          Objednávka zadávaná Dopravcovi bude zväčša obsahovať nasledovné údaje:

 

a)              Označenie zmluvných strán, ako aj osobu poverenú za Objednávateľa rokovať o preprave zásielky;

b)              Označenie prepravovanej zásielky (minimálne druh a množstvo, prípadne rozmery);

c)               Miesto/miesta nakládky a vykládky;

d)              Termín nakládky a vykládky, a v prípade, ak ide o časovo limitovanú prepravu tak aj časové rozmedzie (čas určený pre  stredoeurópske časové pásmo), v rámci ktorého je možné pristaviť vozidlo v mieste nakládky a/alebo vykládky (časové organizovanie nakládky/vykládky musí počítať aj s možnosťou pristavenie dopravného prostriedku na nakládke/vykládke v najneskoršom možnom termíne);

e)              Cena prepravy (prepravné), ak nie je stanovené zmluvou alebo inou dohodou zmluvných strán;

 

prípadne aj

 

f)               Osobitné požiadavky, napr.:

                                   i.                   špecifický druh požadovaného dopravného prostriedku,

                                 ii.                   počet členov posádky dopravného prostriedku

                               iii.                   skladovanie prepravovanej zásielky,

                               iv.                   poistenie zásielky, s uvedením rizík, ktoré majú byť poistené, a celkovej výšky poistného krytia,

                                 v.                   dobierka,

                               vi.                   použitie druhého vodiča,

                              vii.                   minimálna a maximálna teplota v prepravnom priestore,

                            viii.                   a pod.

 

2.4.          Objednávka ako návrh zmluvy za považuje za riadne akceptovaný, pokiaľ Dopravca neodmietne objednávku najneskôr do 30 minút (ktoré sa počítajú v rámci pracovnej doby PON-PIA, od 8:00 do 16:00, sviatky a víkend sa nezahŕňajú) od dôjdenia objednávky do sféry dispozície Dopravca, prípadne písomne, e-mailom alebo inou elektronickou komunikáciou potvrdí objednávku, alternatívne potvrdí nákladný/náložný list alebo začne fakticky realizovať prepravu. Zmluvné strany berú na vedomie, že pokiaľ Dopravca neodmietne objednávku podľa predchádzajúcej vety, platí právna domnienka, že Dopravca objednávku Objednávateľa prepravy bezvýhradne akceptoval a na jej základe sa zaväzuje vykonať prepravu v súlade s objednávkou a týmito VOP.

 

2.5.          Dopravca sa zaväzuje zabezpečiť, že osoba akceptujúca objednávku Objednávateľa, najmä prostredníctvom zaužívanej komunikačnej a kontraktačnej formy Dopravcu, je riadne oprávnená, poverená alebo splnomocnená Dopravcom na uzavretie zmluvy o preprave. V prípade nepravdivosti tohto prehlásenia Dopravca zodpovedá za všetky prípadne škody, ktoré vznikli z dôvodu neplatného uzavretia tejto zmluvy alebo neplatne dohodnutých zmluvných podmienok na základe objednávky. Osoba komunikujúca v mene Dopravcu súčasne v zmysle predchádzajúcej vety vyhlasuje, že ak Dopravca v mene, ktorého koná neuhradí peňažný záväzok, ktorý vznikne z titulu týchto akceptovaných VOP uhradí ho ona ako ručiteľ.

 

2.6.          Po akceptovaní objednávky prepravy sa považuje zmluva o preprave za riadne uzavretú a Dopravca sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná podľa dohodnutých podmienok objednanú prepravu. Ak Dopravca potvrdil návrh prepravnej zmluvy, ale s písomnými výhradami, dodatkami, obmedzeniami alebo inými zmenami je tento návrh odmietnutím pôvodného návrhu a považuje sa za nový návrh prepravnej zmluvy smerujúci od Dopravcu k Objednávateľovi. Až bezvýhradným potvrdením nového návrhu Objednávateľom dôjde k uzavretiu prepravnej zmluvy.

 

2.7.          Dokladom o uzavretí zmluvy o preprave je najmä, nie však výlučne,  nákladný list, resp. nákladný list CMR. Nákladný list sa vyhotovuje v troch pôvodných vyhotoveniach, ktoré musia obsahovať pečiatku a podpis Objednávateľa aj Dopravcu. Jedno vyhotovenie nákladného listu je pre Objednávateľa, jedno pre Dopravcu a jedno sprevádza zásielku pri preprave. V prípade, že nákladný list chýba, má nedostatky prípadne sa stratí, nie je tým nijako dotknutá existencia alebo platnosť uzatvorenej zmluvy o preprave alebo týchto VOP.

 

2.8.          Ak je potrebné prepravovanú zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné časti zásielky, má Odosielateľ alebo Dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel sa má použiť, alebo koľko druhov alebo samostatných častí zásielky sa má nakladať.

 

ČLÁNOK 3.   

Predmet zmluvy o preprave

 

3.1.          Zmluvou o preprave sa Dopravca zaväzuje bez potreby akéhokoľvek ďalšieho potvrdenia vykonať prepravu na základe a v súlade s objednávkou, a to, vhodnými dopravnými prostriedkami a zodpovedajúcim personálom, podľa podmienok a štandardov (požiadaviek) definovaných v objednávke, týchto VOP, zmluve a tiež v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

3.2.          Objednávateľ prepravy sa zaväzuje zaplatiť dopravcovi odplatu za riadne vykonanie prepravy (tzv. prepravné) vo výške určenej v objednávke.

 

ČLÁNOK 4.                      

VŠEOBECNÝ RÁMEC PRÁV a povinnosti zmluvných strán

 

4.1.          Dopravca zodpovedá za riadne vykonanie objednaných prepráv. Vzhľadom na uvedené je povinný udržiavať všetky vozidlá v dobrom technickom stave, riadne vybavené za účelom bezpečného a včasného vykonania objednaných prepráv zásielok a taktiež je povinný zabezpečiť riadne vyškolený a pripravený personál.  Dopravca je tiež povinný zvážiť všetky okolnosti, ktoré by mali byť zohľadnené pri plánovaní trasy prepravy tak, aby boli dodržané podmienky a termíny objednaných prepráv.

 

4.2.          Dopravca sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy vynaložiť všetku potrebnú snahu za účelom čo najkvalitnejšej a včasnej prepravy a vykonania ostatných potrebných úkonov. Dopravca sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať v súlade s jemu známymi záujmami Objednávateľa.

 

4.3.          Dopravca sa zaväzuje plniť túto zmluvu osobne. Využitie subdodávateľa podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Objednávateľa a splneniu podmienok uvedených v bode 6.2.. V prípade využitia subdodávateľa je Dopravca zodpovedný za plnenie predmetu zmluvy, akoby konal sám. 

 

4.4.          V odplate Dopravcu za prepravu zásielky podľa objednávky sú už zahrnuté všetky poplatky a náklady Dopravcu, ako aj náklady Dopravcu za prípadné čakania na nakládke a/alebo vykládke tovaru do 24 hod.

 

4.5.          Dopravca je oprávnený vystaviť a doručiť faktúru len po/ alebo súčasne s doručením riadne vyplneného dokladu o prevzatí zásielky a odovzdaní zásielky (hlavne dôkaz o riadnom doručení zásielky podpísaný príjemcom s uvedením mena podpisujúcej osoby), spolu s fotografiami zachytenými s použitím fotoaparátu (bod 7.5 VOP). Ak nie je doručená faktúra v súlade s daňovými predpismi alebo v súlade so skutočným stavom, Dopravca je povinný opraviť faktúru a poslať ju opätovne Objednávateľovi. Deň splatnosti faktúry sa počíta odo dňa doručenia správnej faktúry.

 

4.6.          Zmluvné strany sa dohodli, že všetky faktúry môžu byť vyhotovené v elektronickej podobe a doručené prostredníctvom emailu. Dopravca sa zaväzuje, že na vyžiadane Objednávateľa poskytne písomný originál vyžadovanej dokumentácie.

 

4.7.          V prípade, ak je dôvodné predpokladať, že nenáležité splnenie objednávky prepravy alebo akékoľvek iné porušenie ustanovení tejto zmluvy (napr. vyhlásenia a záruky), povedie (určite alebo pravdepodobne) k vzniku akýchkoľvek finančných alebo iných nárokov Objednávateľa alebo jeho zákazníkov voči Dopravcovi (škoda na zásielke, škoda/strata v dôsledku neskorého dodania, atď.), Objednávateľ je oprávnený pozdržať úhrady odmeny za prepravu až do vyrovnania týchto nárokov, najneskôr do 60 dní odo dňa splatnosti konkrétnej faktúry. Takto pozdržané pohľadávky Dopravcu na odmenu môžu byť započítané s pohľadávkami Objednávateľa voči Dopravcovi iba Objednávateľom, alebo po vzájomnej dohode aj Dopravcom. Uplatnenie práva Objednávateľa stanoveného v tomto bode musí byť uskutočnené písomne. Obdobie, počas ktorého Objednávateľa uplatňuje svoje právo zadržiavať úhradu odmeny sa nepovažuje za omeškanie Objednávateľa s platením odmeny.

 

4.8.          Dopravca sa zaväzuje, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, zdržať využitia intermodálnej prepravy na realizáciu záväzkov zo zmluvy o preprave.

 

4.9.          Strany sa dohodli na exkluzivite vykonávania prepravy, takým spôsobom, že Dopravca sa zdrží prepravy zásielok Objednávateľa spolu so zásielkami iných odosielateľov, aby sa tak predišlo vytvoreniu dojmu, že preprava je organizovaná inou osobou, ako Objednávateľom.

 

ČLÁNOK 5.                   

POVOLENIA A POISTeNIE

 

5.1.         Dopravca je povinný disponovať riadnymi povoleniami na vykonanie prepravy a súvisiacich služieb na základe tejto zmluvy a udržiavať takéto oprávnenia v platnosti počas celej doby trvania tejto zmluvy. Dopravca je povinný bezodkladne informovať Objednávateľa v prípade straty akéhokoľvek povolenia (z akéhokoľvek dôvodu, uplynutie platnosti, odmietnutá obnova, a pod.). Pokiaľ existuje dôvodná domnienka, že dôjde k strate povolenia, Dopravca je povinný vopred informovať Objednávateľa o takomto riziku, ak je to možné.

 

5.2.         Dopravca týmto vyhlasuje, že mu boli udelené všetky oficiálne/úradné povolenia potrebné pre riadne plnenie tejto zmluvy (vodičské preukazy, povolenie na pobyt jeho personálu, a pod.).

 

5.3.         Dopravca je povinný na vlastné náklady uzatvoriť a udržiavať v platnosti počas trvania tejto zmluvy:

 

                 poistenie zodpovednosti za škodu cestného nákladného dopravcu – pokrývajúce škody na náklade, ako aj iné škody, ujmy, straty na majetku, živote a / alebo zdraví, za ktoré zodpovedá Dopravca,

                 poistenie zásielky – pokrývajúce škody, za ktoré nie je obvykle Dopravca zodpovedný (vis major, apod.);

                 povinné zmluvné poistenie všetkých vozidiel používaných pri plnení tejto zmluvy – pokrývajúce škody/ujmu/stratu na živote/zdraví/majetku,  spôsobenú prevádzkou vozidla.

 

Tieto poistenia musia pokryť celkovú zodpovednosť Dopravcu, a v prípade prepravy podľa Dohovoru CMR musí poistenie pokryť zodpovednosť Dopravca vo výške najmenej 10 SDR/kg celkovej hmotnosti nákladu.

 

5.4.         V prípade ADR prepravy nebezpečného tovaru sa Dopravca zaväzuje uzatvoriť relevantné pripoistenie pre ADR prepravu predtým, než prevezme tovar na prepravu.

5.5.         Dopravca je povinný poskytnúť Objednávateľovi potvrdenia o poistení bez zbytočného odkladu, vždy, keď o to Objednávateľ požiada.

 

ČLÁNOK 6.  

VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

 

6.1.         Dopravca týmto záväzne vyhlasuje  s účinkami do minulosti, prítomnosti aj budúcnosti, že:

 

a)              plnil, plní a bude plniť všetky zákonné požiadavky stanovené v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch (všetkých krajín, kde bude poskytovať služby na základe tejto zmluvy), a zároveň právnych predpisoch EÚ a/alebo medzinárodných dohovoroch, ktoré sa vzťahovali, vzťahujú alebo budú vzťahovať na Dopravcu v súvislosti s (i) zamestnávaním (ii) vyslaním fyzických osôb za účelom výkonu jeho podnikateľskej alebo inej činnosti, ako aj v súvislosti (iii) so samotným výkonom jeho podnikateľskej činnosti (preprava, a najmä preprava nebezpečného tovaru);

b)              sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako porušenie trestnoprávnych predpisov;

c)               zamestnával, zamestnáva a bude zamestnávať všetkých svojich zamestnancov legálne v súlade s príslušnými právnymi predpismi, pričom vo vzťahu k príslušným orgánom sociálneho zabezpečenia splnil/splní všetky ohlasovacie a iné povinnosti riadne a včas;

d)              s fyzickými osobami, ktoré neboli, nie sú, a/alebo nebudú jeho zamestnancami mal, má a/alebo bude mať uzatvorený riadny obchodnoprávny vzťah, pričom tieto fyzické osoby mali, majú a/alebo budú mať udelené a po celý čas spolupráce udržiavané v platnosti všetky relevantné úradné povolenia potrebné na vykonávanie príslušnej činnosti;

e)              pri cezhraničnom vyslaní zamestnancov, uspokojil /uspokojuje/ uspokojí všetky mzdové a iné nároky zamestnancov vyplývajúce z príslušnej vnútroštátnej právnej úpravy miesta vyslania zamestnancov, vzťahujúcej sa na dané vyslanie; a zároveň splní všetky ostatné povinnosti podľa príslušných právnych predpisov vzťahujúce sa na dané vyslanie (oznamovacie, registračné povinnosti voči orgánom daného štátu, povinnosť ustanoviť splnomocnenca pre doručovanie a pod.);

f)               fyzické osoby, ktoré používal používa a/alebo použije  pri výkone svojej podnikateľských činností mali/majú a budú mať udelené a platné všetky úradné povolenia na pobyt a výkon príslušnej práce v štáte, v ktorom tieto používal, použije, a/alebo bude používať  pre také podnikateľské činnosti;

g)              je oboznámený so znením príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na zamestnávanie fyzických osôb, a ich vysielanie za účelom poskytovania služieb a prác (v prípade slovenskej legislatívy predovšetkým so znením zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, a zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a v súlade so zákonom o minimálnej mzde platným v Spolkovej republike Nemecko (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) (ďalej len „zákon o minimálnej mzde MiLoG“), v súlade so zákonom o minimálnej mzde platným vo Francúzskej republike (Loi Macron) (ďalej len „zákon o minimálnej mzde Loi Macron“) a zákonom o minimálnej mzde platným v Rakúsku (Lohn und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz: LSD-BG) (ďalej len „zákon o minimálnej mzde LSD-BG“).

h)              sa zdrží akéhokoľvek konania resp. opomenutia  v dôsledku, ktorých by mohla vzniknúť Objednávateľovi akákoľvek ujma;

i)                na požiadanie Objednávateľa a bez zbytočného odkladu (v rozsahu a spôsobom stanoveným príslušnými právnymi predpismi) zachová Objednávateľa bez ujmy, bude brániť/ odškodní a/alebo nahradí (pred/od) každú a akúkoľvek finančnú alebo inú ujmu, náklady, zodpovednostné a iné nároky, ktoré Objednávateľovi vznikli alebo mu hrozia v dôsledku nedodržania akýchkoľvek zákonných požiadaviek vzťahujúcich sa na Dopravcu alebo jeho zástupcov (predovšetkým zákaz nelegálneho zamestnávania, a plnenia všetkých povinností súvisiacich s vyslaním zamestnancov za účelom poskytovania služieb, prác, tovarov; a povinnosť vyplatiť mzdy v zmysle právnych predpisov; a pod.)

j)                bude informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu (max. do 5 dní od toho ako nastane relevantná skutočnosť) začatie a právoplatný výsledok každého administratívneho konania o uloženie pokuty vedeného voči nemu v pracovnoprávnej oblasti napr. pre porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, pre nesplnenie povinností súvisiacich s cezhraničným vyslaním zamestnancov, prípadne pre nevyplatenie mzdy a pod.; alebo v trestnoprávnej oblasti;

k)              bude postupovať v súlade s pravidlami slušného správania pri komunikácii s tretími osobami, najmä však obchodnými partnermi Objednávateľa;

l)                poskytne Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v súvislosti s overovaním správnosti vyššie uvedených vyhlásení a záruk (zahŕňajúc poskytnutie dokladov a/alebo osobných údajov zamestnancov alebo iných angažovaných fyzických osôb);

(ďalej spolu aj ako “vyhlásenia a záruky”).

 

6.2.         Dopravca je povinný zabezpečiť, aby sa jeho obchodní partneri (subdodávatelia) zmluvne zaviazali na plnenie vyhlásení a záruk pri najmenšom v rozsahu podľa bodu 6.1.. Dopravca je zodpovedný za to, že všetci jeho zástupcovia (zamestnanci, obchodní partneri – subdodávatelia, pracovné agentúry, a pod.), ktorí boli poverení podieľaním sa na plnení tejto zmluvy, budú konať v súlade so všetkými vyhláseniami a zárukami uvedenými v bode 6.1.. Akceptácia zmluvných záväzkov subdodávateľmi Dopravcu v súlade s týmto bodom je ďalšou podmienkou pre Dopravcu, aby mohol plnenie zmluvy zabezpečovať prostredníctvom subdodávateľov, za predpokladu, že bol Objednávateľom udelený predchádzajúci písomný súhlas s použitím subdodávateľov. Dopravca je povinný zaviazať svojich subdodávateľov k plneniu tých povinností obsiahnutých v bode 6.1, ktoré možno od nich podľa okolností prípadu požadovať, aj keď sa nepodieľajú na plnení tejto zmluvy (predovšetkým dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania).

 

ČLÁNOK 7.       

POVINNOSTI VODIČOV A POVERENÝCH OSÔB

 

7.1.         Zástupcovia Dopravcu (vodiči) reprezentujú Objednávateľa a preto je Dopravca povinný zabezpečiť, že sa budú po uvážení správať vhodne a s obozretnosťou na ceste, ako aj k Objednávateľom a príjemcom. Vodiči musia udržiavať uhladený vzhľad a zaobchádzať so zákazníkmi úctivým spôsobom. Vonkajší vzhľad použitých vozidiel musí byť čistý a vozidlá musia byť primerane pripravené na stretnutie zákazníkmi Objednávateľa.

 

7.2.         Dopravca použije na plnenie tejto zmluvy iba technicky kvalifikovaných vodičov s dobrým fyzickým a psychickým zdravím a vhodného charakteru pre takúto prácu s dobrou znalosťou cudzieho jazyka (plynulý prejav slovom aj písmom a čítaním). Všetci vodiči musia byť pravidelne vyškolení na základe príslušných právnych predpisov. Dopravca poskytne Objednávateľovi na požiadanie sken kvalifikačnej karty vodiča, alebo vodičských preukazov všetkých vodičov určených na realizovanie prepráv resp. iných dokumentov, potvrdení alebo povolení potrebných pre vykonanie prepravy.

 

7.3.         Dopravca a jeho zástupcovia (najmä vodiči alebo iný personál, ktorý sa podieľa na realizovaní tejto zmluvy) sú povinní okrem týchto VOP a zmluvy postupovať aj podľa inštrukcií a pokynov Objednávateľa alebo jeho poverených osôb. Ak takéto inštrukcie/pokyny nemožno splniť, alebo ich splnenie by odporovalo zákonu, Dopravca je povinný informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu a je povinný zdržať sa vykonania takýchto objednávok/ pokynov. Strany sa dohodli, že v prípade CMR prepráv nie je pre záväznosť pokynov Objednávateľa pre Dopravcu nevyhnutné, aby tieto boli poznačené v nákladnom liste CMR.

7.4.         Dopravca okamžite oznámi Objednávateľovi nevhodnosť daných pokynov ktorých Dopravca zistil alebo mal zistiť pri plnení jeho povinností podľa tejto zmluvy, ako aj akékoľvek iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na záujem Objednávateľa. Dopravca zodpovedá za vykonanie daných pokynov, ak bol vedomý ich nevhodnosti bez toho, aby okamžite oznámil Objednávateľovi. Dopravca nemusí dodržiavať pokyny Objednávateľa len v núdzových situáciách, ak takéto nedodržiavanie je v záujme Objednávateľa a Dopravca nemôže včas obdržať predchádzajúci súhlas Objednávateľa.

 

7.5.         Pri prevzatí zásielky Dopravca skontroluje (i) správnosť údajov v nákladnom liste a objednávke prepravy, pokiaľ ide o počet balíkov a ich značky a čísla, a – (ii) zjavný stav nákladu a jeho obalu a tiež plomby, pokiaľ sa má použiť uzávera za použitia plomby, a Dopravca je povinný zaznamenať tieto zistenia aj prostredníctvom fotografie (najmenej 2x fotografiu oboch strán prívesu, ktorý zobrazuje stav jeho plášťa –diery/neporušenosť + 3x fotografiu nákladu, alebo viac v prípade nezrovnalostí, + 1x fotografiu umiestnenia tovaru/zabezpečenia v prívese + 1x fotografiu plomby, pokiaľ je príves uzatvorený aj s použitím plomby). Ak sa zistia nejaké rozdiely alebo nezrovnalosti, Dopravca ihneď oznámi uvedené Dopravca, aby dostal pokyny, a uvedie výstižné a čitateľné výhrady v prepravných dokumentoch, zachytávajúce podstatu takejto nezrovnalosti / rozdielu.

 

7.6.         Pri odovzdávaní zásielky si nechá Dopravca bezodkladne potvrdiť prevzatie zásielky príjemcom (dátum a podpis, meno veľkými tlačenými písmenami) na účely dokumentácie riadneho prijatia. Výhrady a sťažnosti príjemcu musia byť vyplnené do príslušných políčok na prepravných dokladoch. Dopravca je povinný skontrolovať zásielku na mieste určenia spôsobom podľa bodu 7.5., taktiež použitím kamery (fotografie ako podľa bodu 7.5.).

 

7.7.         Dopravca je povinný bezodkladne nahlásiť nehody, poškodenie tovaru, prekážky doručenia, problémy s výmenou prepravných jednotiek, identifikovateľné omeškanie v doručení, alebo iné problémy Objednávateľovi.

 

7.8.         Vodiči, ktorí sú zamestnaní za účelom plnenia tejto zmluvy, musia dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia (kontroly totožnosti, priestory monitorované kamerami a pod.) prijaté zákazníkmi Objednávateľa.

 

ČLÁNOK 8.           

VÝMENA PREPRAVNÝCH JEDNOTIEK A  ZABEZPEČENIE NÁKLADU

 

8.1.         Dopravca je povinný vymeniť prepravné jednotky u Objednávateľa a u príjemcu, podľa pokynov Objednávateľa. Výmena prepravných jednotiek musí byť riadne zaznamenaná v písomnej podobe. Uvedené ustanovenie sa neaplikuje v prípade, ak medzi zmluvnými stranami nie je dohodnutá výmena prepravnej jednotky.

 

8.2.         Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, nakladanie a vykladanie sa uskutoční na príslušných miestach nakládky a vykládky. Dopravca je povinný vždy zabezpečiť a zafixovať náklad v súlade s aktuálne uznávanými technickými pravidlami a je zodpovedný za jeho riadne zabezpečenie a upevnenie. Dopravca je povinný primerane poučiť svojich vodičov alebo ich nechať absolvovať školenie o zabezpečení nákladu a je povinný pravidelne kontrolovať stav ich výcviku.

 

ČLÁNOK 9.           

PODMIENKY A VYBAVENIE VOZIDIEL

 

9.1.         Vozidlá musia byť vhodne pripravené na vykonanie každej objednávky prepravy a musia byť v dobrom stave (z technického pohľadu a z pohľadu vonkajšej úpravy). Najmä, musia byť čisté, bez dymu, suché, úložný priestor musí byť dobre pozametaný a musia mať všetko príslušenstvo vyžadované aplikovateľnými mýtnymi predpismi, ako aj mobilné zariadenie vybavené kamerou s vysokým rozlíšením, a vodič musí byť dostupný počas celej prepravy.

 

9.2.         Dopravca je povinný nepretržite znižovať emisie svojho vozového parku (CO2 a hluk) a súčasne je povinný predložiť ročný výkaz plnenia tejto povinnosti.

 

9.3.         Povinnou výbavou každého vozidla Dopravcu je dostatočné vybavenie vozidla, ako aj vhodné zariadenia na zaistenie nákladu, najmä:

 

·                sada nastaviteľných upínacích pásov pre každý ložný meter vozidla

o      Popruhy s prijateľnou trakciou najmenej 2500 daN;

o      Háčiky s predpätím najmenej 250 daN;

o       2x chrániče okrajov;

·                2x napínacie lamely;

·                dostatočné protisklzové rohože;

 

ako aj iné zariadenie a vybavenie vyžadované Objednávateľom.

9.4.         V prípade nesúladu skutočného stavu s bodom 9.3. je Objednávateľ oprávnený buď umožniť Dopravcovi kúpu tohto zariadenia od Objednávateľa (ak má Objednávateľ takéto vybavenie k dispozícii) alebo vylúčiť vozidlo  z plnenia objednávky prepravy.

 

9.5.         V prípade, ak sú vozidlá použité k preprave nebezpečných tovarov, Dopravca je povinný spolu s vozidlom poskytnúť potrebné zariadenia a nástroje, ako aj vhodne vyškolený a oprávnený personál na prepravu nebezpečných tovarov. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby vozidlá vyhovovali podmienkam ustanoveným právnymi predpismi. Do 30 dní odo dňa skončenia každého štvrťroka musí Dopravca poskytnúť Objednávateľovi kontrolný zoznam o každom vozidle, ktorý je podpísaný Dopravcom a príslušným vodičom ako dôkaz o plnení v súlade so stanovenými zmluvnými podmienkami.

 

9.6.         Dopravca sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi na jeho požiadanie kópie osvedčení o školení všetkých vodičov, najmä pre účely ADR, resp. iných potvrdení potrebných pre vykonanie príslušnej prepravy.

 

9.7.         Dopravca je v priebehu celej vykonávanej prepravy povinný parkovať výlučne len na bezpečných, na tento účel vyhradených strážených parkoviskách. Škoda vzniknutá na zásielke v dôsledku porušenia tejto povinnosti Dopravcu bude považovaná za hrubé porušenie povinností a Dopravca bude povinný Objednávateľovi nahradiť vzniknutú škodu v celom rozsahu

 

ČLÁNOK 10.             

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 

10.1.      Dopravca zodpovedá v rozsahu zákonnej zodpovednosti dopravcu za škodu na zásielke, ktorá vznikla po tom, ako ju prevzal v mieste nakládky (miesto odoslania), až do momentu odovzdania zásielky v mieste vykládky (miesto dodania/určenia).

 

10.2.      O nebezpečenstve vzniku škody, o nebezpečenstve omeškania s prepravou, ako i ďalších okolnostiach majúcich vplyv na riadne plnenie zmluvy o preprave Dopravcom, je Dopravca povinný bezodkladne informovať Objednávateľa. V prípade vzniku škody, je Dopravca povinný uskutočniť potrebné opatrenia a vynaložiť potrebnú odbornú starostlivosť, aby bola škoda čo najmenšia a bezodkladne informovať Objednávateľa. Dopravca je ďalej povinný Odosielateľa informovať o prevedení nakládky, vyclení a vykládky zásielky. Po vykonaní vykládky zásielky je Dopravca povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi, bezodkladne, najneskôr do jednej hodiny od jej ukončenia. Ak pri vykládke zásielky vzniknú akékoľvek problémy, s ňou spojené je Dopravca povinný o tom Objednávateľa bezodkladne informovať. Ďalej je Dopravca povinný na výzvu Odosielateľa úplne a pravdivo podávať Odosielateľovi informácie o plnení zmluvy o preprave, najmä o tom, kde sa zásielka práve nachádza. Ak sú v záhlaví zmluvy o preprave alebo v inej relevantnej dokumentácii medzi zmluvnými stranami uvedené kontaktné osoby, je Dopravca povinný informácie podľa tohto odseku poskytovať Objednávateľovi prostredníctvom uvedených kontaktných osôb (i telefonicky). V prípade ak Odosielateľovi hrozí akákoľvek škoda, Dopravca je povinný na požiadanie Objednávateľa ihneď poskytnúť telefonický kontakt na vodiča, ktorý vykonáva prepravu pre Dopravcu. Dopravca je povinný kedykoľvek počas prepravy zásielky poskytnúť Objednávateľovi telefonický kontakt na vodiča, ktorý vykonáva prepravu zabezpečiť, aby bol vodič Dopravcu na uvedenom kontakte počas celej doby prepravy zásielky kedykoľvek dostupný.

 

10.3.      Zmluvné strany nie sú zodpovedné za vznik ujmy, alebo porušenie zmluvných povinností, resp. výskyt okolností vyvolaných v dôsledku  prípadov vyššej moci. Za prípad vyššej moci sa považujú najmä, nie však výlučne: požiar, záplavy, zemetrasenie a iné prírodné katastrofy, vojny, neočakávaný zásah orgánov verejnej moci, občianske nepokoje, povstania, teroristické útoky, víchrice, embargá, alebo akékoľvek iné obdobné skutočnosti, ktoré nie je možné predvídať, alebo ich odvrátiť.

 

10.4.      Zmluvné strany sú povinné sa bez zbytočného odkladu po tom ako je to možné, informovať o prípadoch vyššej moci, ktoré nastali, alebo bezprostredne hrozia.  Po odpadnutí prekážok vyššej moci sú si zmluvné strany povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť na pokračovanie v plnení predmetného záväzku.

 

10.5.      Dopravca berie na vedomie, že nedodržanie povinností uvedených v:

a)            článku 2. bode 2.5.;

b)            článku 4. bode 4.1., 4.3. a 4.8.;

c)             článku 5. bode 5.1.;

d)            článku 7. bode 7.1., 7.5. a 7.6;

e)            článku 8. bode 8.2.;

f)             článku 9. bode 9.7.;

g)            článku 12. bode 12.7;

týchto VOP zo strany Dopravcu bude brané, ako hrubá nedbanlivosť/gross negligence.

 

ČLÁNOK 11.      

MLČANLIVOSŤ

 

11.1.      Všetky informácie o Objednávateľovi, alebo jeho zákazníkoch, alebo obchodných partneroch, ktoré sa Dopravca dozvie, ako aj zmluvná dokumentácia (zmluva, VOP, objednávky prepravy, faktúry, dodacie listy a pod.) sa považujú za dôverné, a nemôžu byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa sprístupnené tretím osobám, pokiaľ nie je Dopravca povinný sprístupniť dôverné informácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

11.2.      Dopravca je povinný uchovávať tieto informácie a chrániť ich pred sprístupnením tretím osobám tak, akoby išlo o jeho vlastné dôverné údaje.

 

11.3.      Dopravca je viazaný povinnosťami podľa tohto článku VOP počas celého trvania zmluvy o preprave a aj po jej ukončení bez akéhokoľvek časového limitu.

 

11.4.      Dopravca sa zaväzuje, že nebude kontaktovať zákazníka Objednávateľa nad rámec povinností vyplývajúcich zo zmluvy o preprave, iba ak by tento kontakt poskytovateľa prepravy  so zákazníkom bol odôvodnený už existujúcim zmluvným vzťahom.

 

11.5.      Dopravca je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny prepravného, a to za každé porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku VOP. Dopravca je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v rámci lehoty splatnosti určenej Objednávateľom. Nároky vyplývajúce zo škody spôsobenej týmto porušením zostávajú nedotknuté a Objednávateľ môže uplatniť nárok na náhradu škody v plnej výške bez ohľadu na zmluvnú pokutu.

 

11.6.      Za porušenie záväzku mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie alebo sprístupnenie dôverných informácií:

a)         oprávnenému orgánu verejnej správy na základe rozhodnutia alebo iného procesného úkonu,

b)         Subdodávateľom a ostatným osobám povereným osobám, za účelom realizácie prepravy alebo plnenia ostatných záväzkov podľa zmluvy o preprave,

c)          tretím osobám za podmienky, že si to vyžaduje plnenie povinností alebo výkon práv a oprávnených záujmov zmluvných strán a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na takéto splnenie povinností alebo výkon práv a oprávnených záujmov (napr. audítorom, daňovým a právnym poradcom a pod.).

 

ČLÁNOK 12.             

OSTATNENÉ DOJEDNANIA

 

12.1.      Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si poskytovať súčinnosť, najmä si odovzdávať vzájomné vedomosti a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie predmetu zmluvy o preprave. Všetky informácie sú zmluvné strany povinné poskytovať písomnou, ústnou alebo e-mailovou formou tak, aby bol zachovaný dôverný charakter informácií.

 

12.2.      Na právne vzťahy založené zmluvou o preprave a týmito VOP je aplikácia ustanovení § 628 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) vylúčená a dopravcovi neprináleží zádržné právo k tovaru prepravovanému podľa objednávky.

 

12.3.      Prekládka tovaru a/alebo akákoľvek zmena vozidla/vozidiel prepravujúcich tovar podľa objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je povolená

 

12.4.      Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať jeho nesplatné pohľadávky voči Dopravcovým pohľadávkam (napr. na odmenu, alebo iné peňažné plnenie). Dopravca nie je oprávnený postúpiť jeho pohľadávky voči Objednávateľovi žiadnym tretím osobám.

 

12.5.      Štrajky a výluky v spoločnosti Dopravcu nepredstavujú vis major.

 

12.6.      Tam, kde sa vyžaduje písomná forma úkonu, postačuje forma emailu, s výnimkou právnych úkonov, ktorými sa mení alebo ukončuje táto zmluva, ktoré musia byť vytlačené a podpísané konajúcou osobou s uvedením funkcie, a ako také môžu byť naskenované a poslané z emailovej adresy na emailovú adresu osoby poverenej zmluvnými záležitosťami.

 

12.7.      Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je Dopravca oprávnený zásielku užívať, ani jej užívanie umožniť tretej osobe.

 

12.8.      Povinnosti ustanovené touto zmluvou musia byť splnené aj po zaplatení zmluvnej pokuty za ich porušenie.

 

12.9.      V prípade nehody alebo zadržania vozidla Dopravcu alebo inej prekážky brániacej riadnemu uskutočneniu prepravy, resp. dokončeniu prepravy dohodnutým vozidlom je Dopravca povinný bez meškania na vlastné náklady zaistiť iné vozidlo obdobných parametrov. V prípade nesplnenia tejto povinnosti budú všetky vzniknuté náklady Objednávateľa spojené so zaistením iného vozidla vyúčtované Dopravcovi a tento je povinný vzniknuté náklady na viac Objednávateľovi v celom rozsahu nahradiť.

 

12.10.   Objednávateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje Dopravcu – fyzickej osoby, prípadne členov štatutárnych orgánov Dopravcu, kontaktných osôb Dopravcu, resp. iných osôb oprávnených konať v mene Dopravcu, zamestnancov či iných spolupracujúcich osôb Dopravcu (ako dotknuté osoby), ktorých osobné údaje Objednávateľ spracúva v súvislosti so zmluvou o preprave, s ktorými príde pri výkone svojej činnosti podľa tejto zmluvy do styku sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej aj ako „ZoOOÚ“).

 

12.11.   Informovanie o spracúvaní osobných údajov a o ich právach vyplývajúcich z príslušnej právnej úpravy zabezpečuje Objednávateľ pre všetky dotknuté osoby prostredníctvom informácií v dokumente Zásady ochrany osobných údajov nepretržite dostupnom na webovom sídle Objednávateľa  https://jarektoptrans.sk/zasady-ocrahny-osobnych-udajov/. Dopravca vyhlasuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s dokumentom Zásady ochrany osobných údajov a že mu porozumel.

 

12.12.   Zmluvné strany vyhlasujú, že poučil svojich zamestnancov ako aj iné osoby oprávnené nakladať s osobnými údajmi dotknutých osôb v súlade s Nariadením GDPR a ZoOOÚ o svojich povinnostiach, najmä o povinnosti zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť o osobných údajoch.

 

12.13.   Dopravca sa zaväzuje, že svojim konaním bude vždy zachovávať dobré meno Objednávateľa. V prípade, že bude Dopravca zabezpečovať prepravu zásielky prostredníctvom tretej osoby, zaväzuje sa vzhľadom na zachovanie svojho dobrého mena ako aj dobrého mena Objednávateľa.

 

12.14.   Dopravca je tiež povinný riadne a včas splniť všetky svoje oznamovacie povinnosti a povinnosti v oblasti vytvárania a poskytovania príslušnej dokumentácie voči príslušným orgánom Spolkovej republiky Nemecko, ako i všetky ostatné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platného znenia zákona o minimálnej mzde MiLoG. Rovnako je Dopravca povinný riadne a včas splniť všetky svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platného zákona o minimálnej mzde Loi Macron a zákon o minimálnej mzde LSD-BG v prípade, kedy je daná ich pôsobnosť. Dopravca vyhlasuje, že je oboznámený s aktuálne platným a účinným znením zákona o minimálnej mzde MiLoG, zákona o minimálnej mzde Loi Macron a zákona o minimálnej mzde LSD-BG a zaväzuje sa ich dodržiavať. Dopravca je povinný plnenie uvedených povinností v zmysle tohto bodu VOP na výzvu Objednávateľa kedykoľvek dostatočne preukázať. V prípade ak porušením povinností Dopravcu podľa tohto bodu VOP bude uložená akákoľvek sankcia alebo vyvodená zodpovednosť za škodu, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu výlučne Dopravca a tento je povinný uloženú sankciu alebo náhradu škody zaplatiť v plnej výške. V prípade vzniku alebo uplatnenia akýchkoľvek nárokov tretích osôb voči Objednávateľovi, vzniknutých z dôvodu porušenia zákona o minimálnej mzde MiLoG, zákona o minimálnej mzde Loi Macron alebo zákona o minimálnej mzde LSD-BG zo strany Dopravcu je Dopravca povinný tieto nároky tretích osôb v celom rozsahu uspokojiť sám. Túto povinnosť má Dopravca tiež výslovne voči nárokom orgánov sociálneho poistenia, finančných úradov ako i ostatných orgánov, príslušných na kontrolu dodržiavania predmetných zákonov. V prípade ak Dopravca vykoná prepravu prostredníctvom tretej osoby, iného dopravcu je povinný zabezpečiť a overiť, aby táto osoba riadne a včas splnila všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o minimálnej mzde MiLoG ako i povinnosti zo zákona o minimálnej mzde Loi Macron ako i povinnosti zo zákona o minimálnej mzde LSD-BG v prípadoch, kedy je daná ich pôsobnosť. Ak táto tretia osoba nesplní ktorúkoľvek z povinností vyplývajúcich jej zo zákona o minimálnej mzde MiLoG,zo zákona o minimálnej mzde Loi Macron alebo zo zákona o minimálnej mzde LSD-BG, zodpovedá za prípadnú škodu alebo uložené sankcie z dôvodu tohto porušenia v celom rozsahu Dopravca, ktorý je prípadnú škodu alebo uložené sankcie povinný v plnej výške nahradiť. Využitím tretej osoby na vykonanie prepravy sa Dopravca nijako nezbavuje zodpovednosti a povinností, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tohto bodu VOP.

 

ČLÁNOK 13.                         

Sankcie

 

13.1.      V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti alebo nepravdivosti vyhlásení a záruk Dopravcu podľa týchto VOP, berie Dopravca na vedomie, že sa jeho konanie alebo opomenutie konania môže stať predmetom súdneho sporu a vzniknutá škoda bude môcť byť vymáhaná súdnou cestou za každé jedno porušenie ktorejkoľvek jeho povinnosti alebo nepravdivosti jeho vyhlásení a záruk.

 

13.2.      Dopravca sa zaväzuje, že v prípade porušenia povinností alebo nepravdivosti vyhlásení a záruk uvedených v

a)            článku 2. bode 2.5.;

b)            článku 4. bode 4.1., 4.3. a 4.8.;

c)             článku 5. bode 5.1.;

d)            článku 7. bode 7.1., 7.5. a 7.6;

e)            článku 8. bode 8.2.;

f)             článku 9. bode 9.7.;

g)            článku 12. bode 12.7;

týchto VOP sa zaväzuje Objednávateľovi uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny prepravného.

 

13.3.      Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je dotknuté dojednaním o zmluvnej pokute podľa tohto článku VOP.

 

ČLÁNOK 14.        

ROZHODNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDOV

 

14.1.      Prípadné spory vzniknuté medzi Dopravcom a Objednávateľom z uzatvorenej zmluvy o preprave, sa zmluvné strany pokúsia riešiť predovšetkým mimosúdnymi prostriedkami.

 

14.2.      Zmluvné strany súhlasia, že táto zmluva, tak ako aj právne vzťahy založené touto/v súvislosti s touto zmluvou riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade vzniku sporu v súvislosti s touto zmluvou, právomoc majú príslušné súdy Slovenskej republiky,  a to podľa miesta sídla Objednávateľa v čase začatia súdneho konania.

 

14.3.      Právne vzťahy založené zmluvou o preprave sa riadia Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Z.z., ďalej len „Dohovor CMR“), ak je daná jeho pôsobnosť v zmysle ustanovenia čl. 1 ods. 1 až 4 Dohovoru CMR a subsidiárne zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)a týmito VOP Objednávateľa. V prípadoch, kedy na daný právny vzťah založený zmluvou o preprave nie je možné aplikovať ustanovenia Dohovoru CMR, spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka, ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky a týmito VOP Objednávateľa.

 

ČLÁNOK 15.             

Záverečné ustanovenia

 

15.1.       Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým ovplyvnená platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pokiaľ to nie je vylúčené právnymi predpismi z povahy takéhoto ustanovenia. Po tom, čo zmluvné strany zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy alebo jej časti je neplatné, zmluvné strany sú povinné nahradiť neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy alebo jeho časť bez zbytočného odkladu novým ustanovením, ktoré rešpektuje účel pôvodného a stranami dojednaného ustanovenia tejto zmluvy.

 

15.2.       Zmluvné strany sú viazané uzatvorenou rámcovou alebo individuálnou zmluvou o preprave a nie sú oprávnené ju jednostranne zrušiť ak rámcová alebo individuálna zmluva o preprave, tieto VOP alebo všeobecne záväzný právny predpis neustanoví inak.

 

15.3.       Individuálna zmluva o preprave, ktorá vznikne na základe objednávky a týchto VOP, nadobúda účinnosť v okamihu jej vzniku a uzatvára sa dobu určitú, a to do momentu splnenia predmetu zmluvy Dopravcom. Takáto zmluva môže byť ukončená buď písomnou dohodou zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením Objednávateľa od zmluvy na základe nasledujúcich dôvodov:

 

a)              Dopravca je v úpadku v zmysle § 3 zákona č. 7/2005 Zb. alebo proti Dopracovi je vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie;

 

b)              Dopravca sa dopustil podstatného porušenia VOP ako napr.:

 

                                   i.                   úmyselné poškodenie majetku Objednávateľa alebo jeho zákazníkov, alebo tretích strán alebo ak hrozí škoda v dôsledku hrubej nedbanlivosti Dopravcu;

                                 ii.                   poškodzovanie dobrého mena Objednávateľa (nevhodným správaním vodičov, a pod.);

                               iii.                   porušenie povinností stanovených vo VOP;

                               iv.                   ktorékoľvek z vyhlásení a záruk Dopravcu podľa VOP sa ukáže ako nepravdivé v momente uzavretia zmluvy, alebo Dopravca ich nebude dodržiavať v čase po uzavretí zmluvy;

                                 v.                   hrubé alebo opakované (minimálne 3x v posledných 3 mesiacoch) porušenie povinností ustanovených VOP, alebo v rámci osobitných objednávok prepravy,

                               vi.                   nezískanie oficiálnych povolení na vykonanie prepráv na základe zmluvy v súlade so všetkými zákonnými požiadavkami,

 

c)               podstatné omeškanie s platbami splatných pohľadávok Objednávateľa (najmenej 60 dní),

 

d)              Dopravca je v omeškaní s úhradou odvodov na sociálne alebo zdravotné poistenie alebo na výzvu Objednávateľa neposkytol dôkaz o opaku do 3 dní;

 

e)              Dopravca nevyplatí mzdu svojim zamestnancom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania;

 

f)               Dopravca alebo jeho zástupca sa dopustil trestného činu v súvislosti s vykonávaním obchodnej činnosti Dopravcu.

 

15.4.       Tieto VOP sa vyhotovujú v slovenskom jazyku a prípadne potreby cezhraničnej zmluvnej spolupráce aj v inom cudzom jazyku s tým, že všetky jazykové verzie sú právne rovnocenné. V prípade nejasností, resp. rozporného výkladu ustanovení týchto VOP v slovenskom a inom cudzom jazyku sa obchodno-záväzkové vzťahy medzi Objednávateľom a Dopravcom riadia verziou VOP v slovenskom jazyku.

 

15.5.       Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť VOP. Zmenené VOP uverejní Objednávateľ na svojej internetovej stránke, a doručí Dopravcovi oznámenie o ich zmene; prílohou takého oznámenia budú VOP v novom znení. Zmena týchto VOP nesmie nadobudnúť účinnosť menej ako 10 dní po doručení oznámenia podľa predchádzajúcej vety. V prípade, ak Dopravca nesúhlasí so zmenou VOP, má právo od tejto zmluvy okamžite písomne odstúpiť a doručiť písomné odstúpenie Objednávateľovi najneskôr deň predchádzajúci dňu účinnosti zmeny VOP. Ak Dopravca neodstúpi od tejto zmluvy v zmysle predchádzajúcej vety, má sa za to, že Dopravca so zmenou VOP súhlasí, a VOP v novom znení nahradia v plnom rozsahu VOP v pôvodnom znení, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy.

 

15.6.       VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky Objednávateľa na prepravu tovaru. Dopravca vyhlasuje, že s obsahom VOP sa pred prijatím objednávky riadne oboznámil, v celom rozsahu im porozumel a bezvýhradne s nimi súhlasí, čo potvrdzuje akceptáciou objednávky.

 

15.7.       Tieto aktualizované VOP sú platné od 01.05.2022. Všetky zmeny a doplnky týchto VOP sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle Objednávateľa, resp. za podmienok stanovených v bode 15.5. týchto VOP.